Chirurgia plastyczna w NZOZ Szymański
6 kwietnia 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2018 z dnia 20-02-2018r
24 marca 2018
Show all

Zapytanie ofertowe – Wdrożenie prac B+R NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SŁAWOMIR SZYMAŃSKI

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o upublicznienie zapytań ofertowych w dniu 20-02-2018 r. „NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SŁAWOMIR SZYMAŃSKI” związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie prac B+R NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SŁAWOMIR SZYMAŃSKI”, dofinansowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, (Działania: RPWM.01.05.00 Nowoczesne firmy, Poddziałania: RPWM.01.05.01 Wdrożenie wyników prac B+R). współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwany w dalszej treści „Projektem”).

Projekt realizowany jest w ramach umowy, która zostanie podpisana z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01